Joseph Kim

Ջոզեֆ Քիմ: Ընտանիքը, որին կորցրել եմ Հյուսիսային Կորեայում և ընտանիքը, որին ձեռք եմ բերել ԱՄՆ-ում:

21:23 •
Filmed Jan 2013 at TEDGlobal 2013
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.7M views

Այժմ ԱՄՆ-ում բնակվող մի փախստական` Ջոզեֆ Քիմը պատմում է Հյուսիսային Կորեայում սովի տարիներին անցկացրած կյանքի մասին: Նա արդեն լիովին նոր կյանք է սկսել, բայց դեռ փնտրում է Հյուսիսային Կորեայում իր կորցրած ընտանիքին:

Joseph Kim
/ North Korean refugee

Joseph Kim escaped alone from North Korea at the age of 16, first to China and then to the United States.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from