இஸபெல் அலன்டே, அதீத ஆர்வம் பற்றிய கதைகளைச் சொல்கிறார்.
Up next
Details
Discussion
Details About the talk

நூலாசிரியரும் செயற்பாட்டாளருமான இஸபெல் அலன்டே, இந்த உரையில் பெண்கள், படைப்பாக்கம், பெண்ணியலின் வரைபிலக்கணம் மற்றும் அதீத ஆர்வம் என்பனவற்றைப் பற்றிக் கலந்துரையாடுகிறார்.

About the speaker
Isabel Allende · Novelist

Isabel Allende writes stories of passion. Her novels and memoirs, including The House of the Spirits and Eva Luna, tell the stories of women and men who live with passionate commitment — to love, to their world, to an ideal.

Isabel Allende writes stories of passion. Her novels and memoirs, including The House of the Spirits and Eva Luna, tell the stories of women and men who live with passionate commitment — to love, to their world, to an ideal.