Loading…

Fiorenzo Omenetto:
Fiorenzo Omenetto: Lụa, chất liệu xưa cho tương lai

TED2011 · 9:40 · Filmed Mar 2011

Fiorenzo Omenetoo chia sẻ hơn 20 cách sử dụng lụa lạ lùng, 1 trong những chất liệu thanh nhã nhất của tự nhiên — trong việc truyền ánh sáng, cải tiến sự bền vững, tăng sức mạnh và tạo bước nhảy vọt trong y học. Trên sân khấu, ông đã đưa ra 1 vài đồ vật hấp dẫn tạo bởi vật liệu linh hoạt này.

Biomedical engineer
Fiorenzo G. Omenetto's research spans nonlinear optics, nanostructured materials (such as photonic crystals and photonic crystal fibers), biomaterials and biopolymer-based photonics. Most recently, he's working on high-tech applications for silk. Full bio