Seyi Oyesola

Một chuyến đi thị sát bệnh viên ở Nigeria của bác sĩ Seyi Oyesola

14:23 •
Filmed Jan 2007 at TEDGlobal 2007
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
213K views

Bác sĩ Seyi Oyesola đã nhìn thấy tình trạng tồi tệ trong công tác chăm sóc sức khỏe ở các nước kém phát triển. Chuyến thăm qua các hình ảnh chụp tại các bệnh viện của Nigeria, với những thiết bị công nghệ lạc hậu do quyên góp — đặt ra thách thức lớn cho chăm sóc sức khỏe cơ bản ở Nigeria.

Seyi Oyesola
/ Doctor

Physician Seyi Oyesola co-developed the "Hospital in a Box" — a pop-up, portable, solar-powered OR for off-grid medicine in Africa and elsewhere. But, he says, Africa needs more than new tools to heal itself.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from