دانيل اچ كوهن

به خاطر بحث کردن

9:35 •
Filmed Jan 2013 at TEDxColbyCollege
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1.3M views

ما چرا بحث مى‌‌كنيم؟ براى متقاعد كردن حريفانمان، اين كه ثابت كنيم اشتباه مى‌‌كنند، و از همه بيشتر، برنده شدن! … درسته؟ دانيل اچ. كوهنِ فيلسوف‌‌، نشان مى‌‌دهد چگونه متداول‌‌ترين شكل از بحث کردن — جنگى كه در آن يك نفر بايد برنده باشد و ديگرى بازنده — با چنین نوعی از ناسازگاری فعال، باعث از دست رفتن منافع حقیقی دخیل در بحث مى‌‌شود. ( فيلم بردارى شده در TEDColbyCollege).

Daniel H. Cohen
/ Philosopher

Philosopher Daniel H. Cohen studies language and the way we argue through reason.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from