க்றிஸ் டவுனி :
பார்வையற்றவர்களை மனதில் கொண்டு வடிவமைத்தல்

TEDCity2.0 · 11:40 · Filmed Oct 2013
Watch next...
Ellen Dunham-Jones: Retrofitting suburbia
arrow

Share this idea

946,450
Total views
TED Talks are free
thanks to support from

பார்வையற்றவர்களுக்கான ஒரு நகர வடிவமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்? க்றிஸ் டவுனி ஒரு கட்டிட கலைஞர். திடீரென்று 2008ல் அவர் பார்வை இழந்தார். பார்வை இழந்த பின்பு சான் பிரான்சிஸ்கோவில் அவர் வாழ்ந்ததை பார்வை இருந்த நேரத்தில் நடந்தவைகளோடு ஒப்பிடுகிறார். சிறந்த வடிவமைப்புகள் எப்படி அவரது வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தியது என்று சொல்கிறார். பார்வை இருக்கிறதோ இல்லையோ சிறந்த வடிவமைப்புகள் எப்படி வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்தும் என்று சொல்கிறார்.

Architect
Chris Downey is an architect who lost his sight and gained a new way of seeing the world. Full bio
This talk was presented at an official TED conference, and was featured by our editors on the home page.

Discuss

100 comments

Enthusiastically agree? Respectfully beg to differ? Have your say here.

2000 characters remaining
Don't have an account? Sign up now — it's fast and free.
Sort comments by
There are currently no comments for this talk.