Bill Doyle

บิวล์ ลอยล์: ดูแลรักษามะเร็งด้วยสนามไฟฟ้า

15:35 •
Filmed Jan 2011 at TEDMED 2011
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
505K views

การผ่าตัด, คีโม, และการฉายแสงเป็นวิธีที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการดูแลรักษามะเร็ง ณ TEDMED บิวล์ ลอยล์ ได้นำเสนอวิธีใหม่เรียกว่า การรักษาเนื้องอกเฉพาะที่ (Tumor Treating Fields) ซึ่งแทรกแซงในระดับเซลล์ของมะเร็ง แม้ว่าอยู่ในระยะตั้งไข่และได้การรับรองในการรักษามะเร็งบางชนิด ผลดีการรักษาที่ได้ผลชัดเจนคือ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย

Bill Doyle
/ Engineer

With his company Novocure, Bill Doyle works to bring breakthrough medical technologies to doctors and patients.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from