Allan Jones

Allan Jones: Bản đồ bộ não.

15:21 •
Filmed Jan 2011 at TEDGlobal 2011
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
949K views

Bằng cách nào chúng ta bắt đầu tìm hiểu cách thức làm việc của bộ não? Điều này cũng như khi muốn hiểu một thành phố: chúng ta phải lập bản đồ. Trong bài nói chuyện với những minh họa sắc sảo này, Allan Jones giới thiệu về cách nhóm của ông đã sử dụng để xác định các gene được hoạt động trong mỗi tiểu vùng, và bằng cách nào tất cả các gene này kết nối với nhau.

Allan Jones
/ Brain scientist

As CEO of the Allen Institute for Brain Science, Allan Jones leads an ambitious project to build an open, online, interactive atlas of the human brain.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from