Alice Dreger

آلیس درگر: آیا آناتومی یک انسان سرنوشت اوست؟

18:48 •
Filmed Jan 2010 at TEDxNorthwesternU
  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Email
1M views

آلیس درگر با آدم هایی که در لبه آناتومی هستند؛ همچون دوقلو های به هم چسبیده و دو جنسیت ها کار میکند. در مشاهدات او اغلب خط مبهمی بین مرد و زن در میان دیگر تمایز های آناتومیکی وجود دارد. که سوال بزرگی را مطرح میکند: چرا ما به آناتومی خود اجازه می دهیم که سرنوشت مان را تعیین کند؟

Alice Dreger
/ Historian

Alice Dreger studies history and anatomy, and acts as a patient advocate.  Full bio.

TED Talks are free thanks to support from