Greta Todorova

Student in Psychology
Glasgow, United Kingdom

Subtitled talks