Vladislav Mandzhiyev

New York, NY, United States

Subtitled talks