About danzhjia

Bio

གུས་པོ་ནི་བོད་ཀྱི་ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས་ཀྱི་མི་ངོ་མ་ཞིག་ཡིན། ད་ཆ་ཀྲུང་དབྱང་མི་རིགས་སློབ་ཆེན་དུ་འབུམ་རམས་པའི་སློབ་གཉེར་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་ཅིང་། དེང་རབས་ཆ་འཕྲིན་སོགས་འཚོ་བ་ལ་ཤིན་ཏུ་ཐག་ཉེ་བ་མཁོ་ཆེ་བ་དག་བོད་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་བཅངས་ཡོད།

Areas of Expertise

Literature, Translataion English to tibetan, Translataion Chinese to tibetan

Comments & conversations

173077
danzhjia bo
Posted almost 3 years ago
Neil Harbisson: I listen to color
རྗེས་མ་ང་ཚོས་ཁྱོད་ཀྱང་བོད་ཡིག་ལ་བསྒྱུར་གྱི་ཡིན་དཱ། སྒུག་སྡོད་ཨཱ། བྲོས་མ་ཡོང།