This conversation is closed.

ایجاد و تقویت پشتکار در موفقیت بسیار موثر است

در بررسی دو شاخص پشتکار وآی کیو در جهت رسیدن به موفقیت نقش پشتکار برجسته تر می باشد زیرا همه دارای آی کیو می باشند با شدت و ضعف که صرفا تکیه بر داشتن آن ممکن است به نتیجه نرسد.