TED Conversations

This conversation is closed.

ترکیب کردن عاطفه و دوستی و برداشتن دیوارها بین معلم و یادگیرنده

به نظرم در فرایند آموزش و یادگیری، مخصوصاً در حیطه علوم انسانی یادگیرنده بیش از آنکه از تخصص معلم یاد بگیره، از منش و شخصیت وی می آموزه... حال واسه اینکه معلم موفق بشه یادگیرنده رو به اونجایی که به نظرش مطلوبه برسونه باید تا جایی که می تونه به دغدغه های فردی یادگیرنده نزدیک بشه... یعنی اولین قدم در تاثیر گذاری به نظرم جلب اعتماد... زمانی که بین یادگیرنده و معلم دیواری از بی اعتمادی وجود داره، چطوری یادگیرنده می تونه یاد بگیره؟

Share:

Showing single comment thread. View the full conversation.

  • Mar 6 2013: امکان داره بیشتر توضیح بدین؟
    ضمناً از کجا زبان فارسی رو بلدین؟

Showing single comment thread. View the full conversation.